Isolatieglas

Algemene informatie

Quick Glas produceert isolatieglas.

Energietoeslag

Vanaf november 2005 berekent de glasindustrie een energietoeslag. De energietoeslag wordt per kwartaal vastgesteld aan de hand van de IPE Brent olieprijsindex. Deze energietoeslag wordt toegepast indien de prijs van een vat olie meer dan $ 30,- bedraagt. Indien een vat olie minder dan $ 30,- bedraagt, vervalt de energietoeslag.

Verwijderingsbijdrage

Met ingang van 1 januari 2003 wordt er in Nederland gestart met het inzamelen van vlakglasafval ten behoeve van het recyclen van glas. Dit houdt in dat er inzamelpunten zijn waar de professionele gebruikers alle soorten vlakglas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt, direct kunnen aanbieden ter recycling.

Het systeem van inzamelen en recyclen wordt gefinancierd door het heffen van een verwijderingsbijdrage van € 0,50 op ieder vierkante meter isolatieglas die op de markt komt. Vooralsnog wordt er geen bijdrage gerekend voor andere soorten glas. De heffing is door het Ministerie van VROM algemeen verbindend verklaard. Dit maakt het tot een wettelijke regeling waaraan iedereen moet voldoen. De verwijderingsbijdrage wordt door de producent/leverancier doorbelast aan de afnemer en uiteindelijk wordt de heffing betaald door de eindgebruiker.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de site www.vlakglasrecycling.nl. Quick Glas is ook een inzamelpunt van vlakglasafval.

CE Markering

Vanaf maart 2007 worden voor veel vlakglas-producten Europese normen geharmoniseerd. Geharmoniseerde normen dienen door alle EU-landen opgenomen te worden in hun regelgeving. In Nederland voldoet men hieraan doordat CE-markering (CE staat voor Communauté Européenne) opgenomen is in het Bouwbesluit. De ”Europese Richtlijn Bouwproducten” tracht obstakels weg te nemen die een vrij verkeer van bouwproducten op Europees grondgebied in de weg staan. Dit betekent dat productprestaties conform de Europese normen getest en gecertificeerd dienen te worden. Tevens dient het fabricageproces volgens deze normen gecontroleerd te worden.